Software Test and Silicon Validation

08.05.2017 - 21:00

Firma u kojoj radim, Avisto Eastern Europe, se izmđu ostalog bavi i testiranjem softvera i silikon validacijom. U nastavku ću pokušati da bliže objasnim ova dva domena.

Software Testing

Testiranje softvera je dugotrajan proces koji obično počinje kada i dizajn softvera. U zavisnosti od stepena automatizacije može uključivati manji ili veći broj ljudi i time direktno uticati na cenu projekta.
Obično se potroši oko 50% resursa predviđenih za projekat na testiranje, mada ta cifra u nekim slučajevima ide i do 80%.