Kancelarija za mlade

Kancelarija je sastavni deo Gradske uprave Grada Beograda i koncipirana je kao posebna organizaciona jedinica.

Osnovana je u okviru procesa implementacije Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije, kao i Strategije podrške razvoju civilnog društva na teritoriji grada Beograda.

Bavi se kreiranjem i sprovođenjem omladinske politike na nivou Grada Beograda; izradom lokalnog akcionog plana za mlade i njegovim upućivanjem na usvajanje Skupštini Grada Beograda; informisanjem i pružanjem svake vrste servisa mladima Beograda u skladu s ovlašćenjima i mogućnostima; predstavlja krovnu organizaciju opštinskih kancelarija za mlade u beogradskim opštinama.

U skladu sa Strategijom podrške razvoju civilnog društva na teritoriji grada Beograda, Kancelarija obezbeđuje uslove za rad udruženja; uspostavlja partnerstva sa udruženjima radi učestvovanja u pripremi projekata; učestvuje u kreiranju društvenog ambijenta koji je podsticajan za civilno društvo; daje podršku civilnom sektoru u uspostavljanju dijaloga i jačanju partnerstava sa organima lokalne samouprave i sprovodi razvojne projekte u saradnji s udruženjima.

ITKONEKT Facebook ITKONEKT Twitter ITKONEKT LinkedIn